Relaterade länkar: | TILLBAKA| DAGBOK| FÖREBILD | INLEDNING | LAYOUT | BILDGALLERI | UTVÄRDERING |

Förebild

Bygdens ursprung
Stockvik är en småstad på Sveriges östkust, där handel och fiske utgjort huvudnäringen under årtusenden. Fornlämningar har visat att människor levt här i över tiotusen år. Stockvik är dokumenterad som handelsplats i dokument från 1500-talet.

Marbro grustäkt
I mitten av 1800-talet kom den industriella revolutionen, vilket medförde stora förändringar i sättet att leva för Stockviksborna. Tiden innan var Marbrodal inget annat än en skogsbeväxt ås 1km öster om Stockvik. Med start i mitten av 1800-talet blev dock området sandtäkt.


Stockvik station i början av 1910-talet.

Bolaget Marbro Sandsortering drev verksamheten, vilken nådde sin kulmen runt 1910, då samhället Stockvik växte kraftigt. Stadskärnan, järn- och bilvägar byggdes ut i snabb takt och behovet av grusprodukter var stort. Sandtäkten på Marbro var dock begränsad och i slutet av 1930 avvecklades verksamheten. Området omvandlades därefter successivt till ett industriområde med Marbro snickerifabrik som största arbetsgivare. Närheten till järnvägen, såväl som kusten gav fina möjligheter för industriell expansion.

Verksamheten anno 1910 i Marbro Sandsortering
 

Marbrodal anno 1955
Nu, år 1955, har samhället Stockvik växt ihop med industriområdet, så att stadsbyggnation finns på båda sidor om dalen. På västra sidan finns centrumkärnan med centralstation, medan bostadsområden dominerar stadsbilden på den östra sidan. Marbrodal rymmer nu också Stockviks värmeverk och en rad andra företag. Det gamla lokstallet tjänar som snickerifabrikens godsterminal.

Bro i norr och söder
Sträckan Murkelberga - Stockvik har nu förlängts norrut längs kusten med ytterligare 20km där den återansluter till stambanan i Långsele. Därigenom korsar järnvägen Marbrodal på bro både i norr och söder.

Den nya sträckningen har också medfört förändringar i trafiken på linjen. Från 30-talets relativt korta blandade tågset med vanligen tvåaxliga vagnar, består nu persontrafiken uteslutande av tågset med 3-5 boggievagnar. Godstågen är långa och många, varav de flesta rullar nattetid. Detta då godstrafiken i huvudsak omdirigerats från stambanan för att bereda utrymme.

/ Martin T