- MRR TUTORIALS - STYRNING - ANALOG AC VÄXELSTRÖM  


Märklins Växelström (AC) elsystem
Still going strong

 
YTTERLIGARE LÄSNING OM AC-STYRNING:
Den blå Märklin-transformatorn brummar mysigt mot underlaget när kontakten sätts i. Ett försiktigt vrid på den ratten och tågsetet börjar rulla framåt. Ratten gör lite lagom raspigt motstånd när släpkontakten på insidan rör sig över transformatorns lindningar. Lokets lampor glimmar när det far genom första tunneln. Växlar läggs om på den blå ställpulten och strax anländer tåget till stationen. En välbekant doft av modelltåg sprider sig i rummet. Transformatorns märkplåt har redan blivit ljummen.  
Oilka typer
spårplanstavlor

Märklins
Signalhandbok AC
       

Fördelar med analog AC växelströmsdrift
- Enkelt och begripligt att koppla elsystemet. Några sladdar i olika färger är allt som behövs.
-Transformator, reläer, vippor och knappar ger så mycket mer känsla än touch-skärmar och datorer. Modelljärnväg är som bäst med riktiga spårplanstavlor och transformatorer.
- Lägsta pris. När du köpt hela din anläggning med lok vagnar, spår, transformatorer och allt du någonsin önskat, har det inte kostat mer än en spottstyver jämfört med de svindyra digitala grejerna.

Nackdelar med växelströmsdrift
- Starkt begränsande vid flertågstrafik.
- Väsentligt mycket mer kabeldragning än digital drift.
- Betydligt sämre köregenskaper hos loken och ingen tillgång till de inbyggda ljudeffekterna.
- Extremt begränsande för automatisk trafikering och kombinerad styrning av signaler och växlar.


Koppla körström Märklin växelström (AC)
Enkelt! Två kablar är allt som behövs!

Märklins elsystem för drift med växelspänning (AC) består av två komponenter; en vridtransformator och en strömskena. Strömskenan har två anslutna ledningar; en brun och en röd, vilka kopplas direkt till de färgmärkta uttagen (brun och röd) på transformatorn. Brun är elektrisk nolla och är ofta märkt med ”0”. Röd är elektrisk fas och märkt med ”B”.

Transformatorn
Märklins transformator omvandlar 230VAC från elnätet till lagom växelspänning för modelljärnvägen.
Transformatorn har i allmänhet 3-4 uttag:
- Brun är elektrisk nolla och märkt ”0”.
- Röd ger 0-16VAC och märkt ”B”.
- Gul ger alltid 16VAC och är märkt ”L”.

Spänningen i den rödmärkta uttaget (även märkt ”B”) kan med vredet/ratten regleras från 0 Voltsläget (max moturs) till 16 Volt (max medurs). För att växla körriktning ges en spänningsstöt på cirka 24 Volt (återfjädrande läge max moturs, eller genom att trycka på vred/ratt).

Det gulmarkerade uttaget ”L” ger 16 Volt hela tiden. Detta uttag används för drift av signaler, elmagnetartiklar (tex växlar och avkopplingsskenor), samt eventuell belysning i hus och på perronger, bangårdar etc.


 

Strömmatningsskena
Strömmatningsskenan är egentligen bara en vanlig skena med två ledningar anslutna;
- Brun ( - , ”0”) är kopplad till rälerna
- Röd ( + , ”B”) är kopplad till mittledaren

Det är därför mycket enkelt att själv göra fler strömmatningsskenor. Allt som behövs är kabel, lödtenn och en lödkolv. Vissa skenor har dessutom en liten kondensator ansluten. Denna är inte nödvändig och kan utelämnas. Syftet med kondensatorn är att reducera de elektriska störningar som loken ger upphov till när de åker på rälsen. Vid en senare eventuell övergång till digital drift av tåget måste dessa kondensatorer tas bort och då är det skönt att redan ha tagit bort dem från början och därmed slippa riva upp rälsen på sin anläggning.
 

Flertågstrafik med transformatordrift (Analog drift)
När anläggningen är liten och kanske bara består av en startsats räcker det fint att låta ett lok sköta både gods och passagerartrafik. Ganska snart vill man dock skaffa fler lok och då måste anläggningen delas upp i flera olika sektioner som var och en körs med sin transformator.

Isolering mellan sektioner
Enklaste sättet att isolera mellan olika sektioner är att sätta en bit eltejp på mittledarkontakten. Se bild. Märklin har dock speciella mittledarisoleringar om man vill lyxa till det. Artikeln heter 5022, men jag tvekar om den finns att köpa fortfarande.


Inkoppling av körström till varje ny sektion
Till varje ny sektion krävs en ytterligare transformator och en matingsskena för körström. Den raka matningsskenan heter 5111 och den böjda heter 5103. Det är dock busenkelt att själv tillverka matingsskenor genom att löda kablar till vilken skena som helst.

Kontroll av polaritet
Det är viktigt att kontrollera att körströmmen har samma polaritet i alla sektioner. Detta görs enklast med hjälp av en 12Volts lampa. Ställ först in halv körspänning. Koppla in lampan mellan mittledaren i sektion "1" och mittledaren i sektion "2". Den skall nu INTE lysa. Gör den det måste stickkontakten för transformatorn som matar sektion "2" vändas 180 grader i vägguttaget. Genomför kontrollen mellan alla transformatorer.

 

Jag har anslutit alla mina transformatorer till ett och samma grenuttag. När jag skall köra som sätter jag enkelt i grenuttaget och då vet jag att alla transformatorer är rätt kopplade varje gång (eftersom jag aldrig drar ur dem var för sig).

 

 

Uppställningsspår
Stickspår, uppställningsspår för tågset och spår i lokstall behöver ingen egen transformator, men måste kunna kopplas ur och in på närmste sektion/trafo.

Detta sker enklast med hjälp av en vippströmställare. Hur detta kopplas framgår i bilden bredvid. Vippströmställarna monteras lämpligen i en spårplanstavla, eller manöverpanel bredvid transformatorerna så du enkelt kan nå dem.

/ Martin TKoppla in Märklins elväxlar
Fjärrstyrda växlar är toppen!

I Märklin serie 5100/5200 metallräls ingår ett antal växlar som går att fjärrmanövrera. Fjärrmanöver sker med hjälp av Märklins ställpult 7072, eller ännu hellre med vippströmställare monterade i en hembyggd spårplanstavla. Märklin elväxlar har en inbyggd solenoid som förflyttar växeltungan. En solenoid är en elektromagnet med rörlig järnkärna.

Solenoiden har tre anslutningar:
-Gul kabel som kopplas direkt till transformatorns gula uttag märkt (L).
-Blå kabel med röd kontakt kopplas till ställpultens röda uttag.
-Blå kabel med grön kontakt kopplas till ställpultens gröna uttag.

 

Lampan är ansluten till skenans räler (0)
Den gula kabeln är också ansluten till växelns inbyggda lampa, vilken lyser upp semaforen. Lampans andra pol är ansluten direkt ner i skenan och därmed till transformatorns uttag märkt (0).

Detta är viktigt att känna till vid en eventuell senare övergång till digitala tåg. Det är nämligen den enda elektriska förbindelsen mellan den digitala körspänningen och växelströmstransformatorn.

 

 


Så här kopplar man med egna vippströmställare i sin spårplanstavla

 

3-vägsväxeln (artikel 5214)
3-vägsväxeln har dubbla solenoider och därför 4st blå kablar och en gul.

Två av de blå kablarna kopplas samman för att ge manöver för rakt spår. De övriga två ger höger, respektive vänstersväng. Manöver från vänstersväng till högersväng och vice versa, måste ske via rakt fram, för att spårtungorna skall hamna rätt.

/ Martin T
Inledning till Märklins Signalsystem 7000
En bra start och en försmak på automatik

Jag har tyvärr alltid känt att Märklins signalsystem 7000 har varit krångligt att koppla och använda. Det är synd, då jag nu långt i efterhand förstått att jag verkligen hade kunnat ha stor nytta och glädje av några signaler på mina första tre layouter.

Allt till en pyttekostnad på några hundralappar och med endast några enkla handgrepp för installation. Det är därför jag nu skriver denna guide

Till dig som bygger en större layout, fler än 20 växlar och samtidig drift av fler än 4 lok rekommenderar jag istället att direkt satsa på digitalt system med PC-styrning.

Tre typer av signaler i serie 7000
Signaler för tågtrafik kan indelas i för-, huvud- och spårspärrsignaler. En försignal ger lokföraren information om vad huvudsignalen längre fram kommer att visa. Detta så att lokföraren i god tid kan planera för inbromsning av det tunga tåget. Huvudsignalen ger information om kör/stopp, tågväg och tillåten hastighet. Spårspärrsignalen används vanligen för att kontrollera utfart från ett stationsområde eller industrispår


 


Märklin försignal 7036 och 7038

 

Försignaler på modelljärnvägen
Försignalerna på modelljärnvägen är endast ögongodis. De har ingen riktig funktion, då linjeavsnitten oftast är korta. Därmed hamnar försignalerna som mest några skenor innan huvudsignalen. Saknar du dem kan du senare komplettera layouten med dem, men det är normalt inget du behöver från början.

Försignalerna i Märklins signalsystem 7000 har artikelnummer:
- Semafor: 7036, 7038

 Märklin huvudsignaler 7039 och 7040

 


Huvudsignaler på modelljärnvägen

Det är med huvudsignalerna du bygger ditt signalsystem. Huvudsignalerna har ett inbyggt bistabilt relä och detta kopplar in och ur körströmmen ur de spår som ligger framför signalen. Med grönt ljus, eller uppfälld semafor är strömmen på. Vid röd signal, eller nedfälld semafor är strömmen av och därmed stannar tåget framför signalen.

Huvudsignalerna i Märklins signalsystem 7000 har artikelnummer:
- Semafor: 7039, 7040Märklin spårspärrsignal 7042

 


Spårspärrsignaler på modelljärnvägen

Spårspärrsignalen används vanligen för att hindra växellok från att av misstag åka ut från stationsområden och industrispår på en huvudlinje. Spårspärrssignalerna har ett inbyggt bistabilt relä som kopplar in och ur körströmmen ur de spår som ligger framför signalen.

Spårspärrsignalerna i Märklins signalsystem 7000 har artikelnummer:
-Semafor: 7042

 Koppla med Märklins signalsystem 7000
Märklins signaler kopplas i huvudsak på samma sätt som växlarna. Det betyder att signalens gula kabel med gul kontakt, kopplas direkt till transformatorns gula uttag.

Signalerna har 3st blå kablar, en med röd kontakt, en med grön och en med orange kontakt. Genom att signalens röda eller gröna kontakt kortvarigt kopplas till transformators ”0” ställs signalen i ”STOPP” respektive ”KÖR”.
Manuell styrning med ställpult

Manuell styrning av signaler kan vara lämpligt för där man manuellt vill tillåta passage.

Då kopplas signalens blå kablar, den med röd kontakt och den med grön kontakt till ställpult 7072.

De röda kablarna med sina kontakttungor ansluts mot rälsens mittledare i två skenskarvar, delvis innan signalen där körspänning finns, samt efter i det isolerade spåravsnittet.

Ställpultens sidouttag kopplas till transformators ”0”.
Genom att trycka på röd, eller grön knapp på pulten ställs signalen om i "STOPP" eller "KÖR".

 

 Automatisk styrning med kontaktskena 5146

Automatisk styrning av signaler kan tex vara lämpligt längs huvudlinjer där man vill förhindra att ett tåg kör ikapp ett annat tåg.

Då kopplas signalens blå kablar, den med röd kontakt och den med grön kontakt till var sin kontaktskena 5146. Den första kontaktskenan "STOPP" ligger strax efter det isolerade avsnittet. Den andra kontaktskenan "KÖR" placeras i slutet på sektionen.

De röda kablarna med sina kontakttungor ansluts mot rälsens mittledare i två skenskarvar, delvis innan signalen där körspänning finns, samt efter i det isolerade spåravsnittet.

Den gula ledaren kopplas direkt till transformators uttag märkt "L".

För dig som vill fördjupa dig i signalsystem 7000 finns här en länk till Signalhandboken på engelska.

Lycka till!

/ Martin T