- MRR TUTORIALS - SPÅRPLANER - ORDLISTA
Järnvägstermer
Alla järnvägsintresserade har nytta av att kunna några grundläggande begrepp.

Allt eftersom tåganläggningen blir större och mer komplex blir det också intressant att förstå hur tågtrafik och banplanering fungerar i verkligheten. För att alls kunna närma sig detta krävs att man känner till några grundläggande begrepp.

Låt oss först konstatera att järnvägen i Sverige har vänstertrafik. Detta har betydelse för den förväntade tågriktningen på ett visst spår, men också vilken sida om spåret signaler, luftledningstolpar och annat skall placeras..

Spårtyper

Tågspår och sidospår
Det finns två varianter av tågspår: huvudtågspår som i allmänhet är den rakaste vägen genom växlarna på stationen. Sidotågspår är andra tågspår än huvudtågspåret. Sidospår är spår som inte är tågspår, dvs ej avsedda för tågrörelse. De används för växling eller uppställning av vagnar. Sidospår kan vara ett helt bangårdsområde med endast lokala, olåsta växlar. Tågvägar som helt eller delvis går genom sidotågspår är sidotågvägar.

Huvud- och sidotågvägar
Huvudtågväg går på huvudtågspåret. På dubbelspårsstationer finns alltså två huvudtågvägar.

Trafikplatser

Station
En station är en plats där tågföljden kan ändras genom exempelvis tågmöte, förbigång, kryssning mellan båda spåren på dubbelspårssträcka, förgrening till olika linjer, eller att tågrörelse börjar eller avslutas i trafiksäkerhetsmässig betydelse. Stationen ligger geografiskt sett mellan infartssignalerna, eller mellan infartssignal och annan slutpunkt för tågväg på säckstationer. Ibland gränsar två stationer till varandra utan mellanliggande linje.

 


Hållplatsen saknar växlar och signaler.

Hållställe
Hållställe är en plattform för resandes av- och påstigning inom ett stationsområde, men som har ett annat namn än stationen.

Hållplats
Hållplats är en plattform längs linjen som tåg stannar vid. Hållplatsen saknar växel/växlar.

Linjeplats
Linjeplats är en plats på en järnvägslinje, som inte är en station och där växel eller rörlig bro finns. Linjeplatsen kan variera i omfattning från en enda växel och ett kort sidospår till en stor f d stationsbangård som reducerats till linjeplats.

Ställverksområde
Ett ställverksområde är två eller flera stationer vars stationsgränser saknar mellanliggande linjer och där stationerna övervakas av samma tågklarerare. Ställverksområdet kan vara antingen lokalbevakat eller fjärrstyrt och stationerna kan ha gemensamt eller varsitt ställverk.

Verksamhet

Tåg
Tåg enligt strikt järnvägsterminologi är en rörelseform att sätta i kontrast till andra rörelseformer som vagnuttagning eller växling. Tåg är den rörelseform som används i passagerartrafik och långväga godstrafik.

Tågrörelser och tågspår
Tågrörelser sker på tågspår. Med tågrörelser avses rörelser med tåg enligt tidtabell. Andra typer av rörelser är vagnuttagning, växling eller A-fordonsfärd.

Växling
Växling är rörelser för att flytta tågfordon inom eller omedelbart utanför en trafikplats. Växling är rörelser med tågfordon vid en trafikplats på en järnväg, exempelvis för att koppla ihop, koppla isär eller flytta på fordonen. Detta kan ske med speciella växellok eller med tågloket, eller i enstaka fall på annat sätt (med handkraft, tyngdkraft, vägfordon eller liknande). Ett exempel på växlingsrörelse är rundgång, när ett lok vid ett tågs slutstation skall flyttas från den ena änden av tågsättet till den andra. Växling på en station äger i regel rum inom stationens gränser, men kan i undantagsfall få föras utanför stationsgränsen om det krävs för att t ex passera en växel som skall läggas om. Växling kan även äga rum på en linjeplats, men rörelsen till och från linjeplatsen sker i regel i form av vagnuttagning. På sidospår är alla rörelser växling.

Rangering
Se växling ovan. Allmänt uttryck i Uk för sammansättning av vagnar.


Vagnuttagning
Till skillnad från tåg, som alltid går från en station till en annan, kan en vagnuttagning röra sig exempelvis från en station ut på linjen och senare tillbaka till stationen (typiskt: för banarbete e d), eller från en station till en linjeplats (typiskt: för växling av vagnar på sidospår vid industrier o d). Under pågående vagnuttagning hålls stationssträckan (linjen mellan två bevakade stationer intill varandra) avspärrad, vilket innebär att vagnuttagningen måste avslutas innan ett tåg får trafikera sträckan. Flera vagnuttagningar samtidigt kan däremot förekomma, exempelvis om flera olika fordonssätt måste framföras till en arbetsplats på linjen.

/ Martin T.