Koppla körström Märklin växelström (AC)
Enkelt! Två kablar är allt som behövs!

Märklins elsystem för drift med växelspänning (AC) består av två komponenter; en vridtransformator och en strömskena. Strömskenan har två anslutna ledningar; en brun och en röd, vilka kopplas direkt till de färgmärkta uttagen (brun och röd) på transformatorn. Brun är elektrisk nolla och är ofta märkt med ”0”. Röd är elektrisk fas och märkt med ”B”.

Transformatorn
Märklins transformator omvandlar 230VAC från elnätet till lagom växelspänning för modelljärnvägen.
Transformatorn har i allmänhet 3-4 uttag:
- Brun är elektrisk nolla och märkt ”0”.
- Röd ger 0-16VAC och märkt ”B”.
- Gul ger alltid 16VAC och är märkt ”L”.

Spänningen i den rödmärkta uttaget (även märkt ”B”) kan med vredet/ratten regleras från 0 Voltsläget (max moturs) till 16 Volt (max medurs). För att växla körriktning ges en spänningsstöt på cirka 24 Volt (återfjädrande läge max moturs, eller genom att trycka på vred/ratt).

Det gulmarkerade uttaget ”L” ger 16 Volt hela tiden. Detta uttag används för drift av signaler, elmagnetartiklar (tex växlar och avkopplingsskenor), samt eventuell belysning i hus och på perronger, bangårdar etc.

 

Strömmatningsskena
Strömmatningsskenan är egentligen bara en vanlig skena med två ledningar anslutna;
- Brun ( - , ”0”) är kopplad till rälerna
- Röd ( + , ”B”) är kopplad till mittledaren

Det är därför mycket enkelt att själv göra fler strömmatningsskenor. Allt som behövs är kabel, lödtenn och en lödkolv. Vissa skenor har dessutom en liten kondensator ansluten. Denna är inte nödvändig och kan utelämnas. Syftet med kondensatorn är att reducera de elektriska störningar som loken ger upphov till när de åker på rälsen. Vid en senare eventuell övergång till digital drift av tåget måste dessa kondensatorer tas bort och då är det skönt att redan ha tagit bort dem från början och därmed slippa riva upp rälsen på sin anläggning.
 

Flertågstrafik med transformatordrift (Analog drift)
När anläggningen är liten och kanske bara består av en startsats räcker det fint att låta ett lok sköta både gods och passagerartrafik. Ganska snart vill man dock skaffa fler lok och då måste anläggningen delas upp i flera olika sektioner som var och en körs med sin transformator.

Isolering mellan sektioner
Enklaste sättet att isolera mellan olika sektioner är att sätta en bit eltejp på mittledarkontakten. Se bild. Märklin har dock speciella mittledarisoleringar om man vill lyxa till det. Artikeln heter 5022, men jag tvekar om den finns att köpa fortfarande.


Inkoppling av körström till varje ny sektion
Till varje ny sektion krävs en ytterligare transformator och en matingsskena för körström. Den raka matningsskenan heter 5111 och den böjda heter 5103. Det är dock busenkelt att själv tillverka matingsskenor genom att löda kablar till vilken skena som helst.

Kontroll av polaritet
Det är viktigt att kontrollera att körströmmen har samma polaritet i alla sektioner. Detta görs enklast med hjälp av en 12Volts lampa. Ställ först in halv körspänning. Koppla in lampan mellan mittledaren i sektion "1" och mittledaren i sektion "2". Den skall nu INTE lysa. Gör den det måste stickkontakten för transformatorn som matar sektion "2" vändas 180 grader i vägguttaget. Genomför kontrollen mellan alla transformatorer.

 

Jag har anslutit alla mina transformatorer till ett och samma grenuttag. När jag skall köra som sätter jag enkelt i grenuttaget och då vet jag att alla transformatorer är rätt kopplade varje gång (eftersom jag aldrig drar ur dem var för sig).

 

 

Signaler praktiskt hjälpmedel vid flertågstrafik
Hastigheten på de olika loken som trafikerar en större anläggning, styrs av den transformator, vilken är kopplad till det spåravsnitt där loket befinner sig. Om två lok kör in på samma spåravsnitt förloras möjligheten att kontrollera hastigheten på dem individuellt. Sådan trafik är inte önskvärd. Man placerar därför en huvud- eller spårsprärrssignal vid infarten till varje sektion.

Information om hur signaler och automatiska blocksystem kopplas finns
under Signalsystem här på Mrr-tutorials.com.


 

Uppställningsspår
Stickspår, uppställningsspår för tågset och spår i lokstall behöver ingen egen transformator, men måste kunna kopplas ur och in på närmste sektion/trafo.

Detta sker enklast med hjälp av en vippströmställare. Hur detta kopplas framgår i bilden bredvid. Vippströmställarna monteras lämpligen i en spårplanstavla, eller manöverpanel bredvid transformatorerna så du enkelt kan nå dem.

/ Martin T